VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDAS

Bendra informacija

Nuo 2018 m. sausio 1 d. vaiko išlaikymo išmokas skirs, mokės ir išmokėtas sumas iš skolininkų išieškos „Sodra“. Iki šiol šias išmokas skyrė ir mokėjo Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuo 2018 m. prašymus dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo reikės pateikti „Sodrai“. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, bet kuriame „Sodros“ skyriuje ar siunčiant prašymą paštu. Atkreipiame dėmesį, kad kreipiantis dėl išmokos skyrimo keliems vaikams, dėl kiekvieno vaiko turi būti pateikiamas atskiras prašymas. Daugiau informacijos www.sodra.lt

Norint gauti išmokas iš sodros

Kad sodra mokėtų išlaikymą iš Vaikų išlaikymo fondo, pirma reikalinga prisiteisti alimentus. Šią paslaugą galite užsisakyti pas mus, viską galima sutvarkyti neišėjus iš namų. Daugiau skaitykite Alimentų priteisimas.

Kas yra Vaikų išlaikymo fondas

Vaikų išlaikymo fondas (VIF) – tai valstybės piniginės lėšos, iš kurių yra mokamos išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų). Tam, kad būtų mokamos išmokos iš fondo lėšų, išlaikymas vaikui turi būti nustatytas mokėti periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį.

Išmokas iš fondo turi teisę gauti vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas) ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

Dėl išmokų iš fondo turi teisę kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba teismo sprendimu paskirtas vaiko globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (t.y. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai).

Į fondą galima kreiptis, siunčiant prašymą ir antstolio išduotos pažymos originalus ir kitų dokumentų originalų kopijas, patvirtintas notaro arba seniūno, registruotu laišku. Taip pat tiesiogiai, pateikiant reikalingų dokumentų originalus VIFA administracijai nustatytu darbo laiku.

Norintis gauti fondo išmokas asmuo privalo pateikti:

 • Nustatytos formos prašymą išmokai iš VIF gauti (kiekvienam vaikui pildomas atskiras prašymas). Prašymo formą galima rasti internetiniu adresu www.sodra.lt. Prašymas gali būti pildomas vietoje, pateikiant dokumentus;
 • Pareiškėjo Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečio paso arba asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos pasą, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Seniūnijos (savivaldybėse, kuriose yra įsteigtos seniūnijos) arba kito savivaldybės administracijos padalinio (savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms) išduotą pažymą apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturintis gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tie pareiškėjai, kurie neturi Lietuvos Respublikos pase arba leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įrašo apie gyvenamąją vietą);
 • Antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo);
 • Vaiko gimimo liudijimą;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas);
 • Teismo sprendimą dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju), jeigu pareiškėjas yra vaiko globėjas (rūpintojas).

Sprendimas dėl išmokos iš VIF mokėjimo turi būti priimamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos.

Išmoka mokama periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį.

Išmoka pradedama mokėti ne vėliau kaip nuo kito kalendorinio mėnesio po sprendimo mokėti išmoką priėmimo dienos.

Jeigu periodinė išmoka mokama ne už visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui. Išmoka už kiekvieną praėjusį mėnesį pervedama iki kito mėnesio 25 dienos į nurodytą pareiškėjo arba vaiko sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke.

Įstatymas numato, kad išmokos iš VIF mokama ne didesnė kaip 1,5 MGL dydžio išmoka vienam vaikui per mėnesį. Konkretus išmokos dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatyta tvarka.

Išmokos mokėjimas iš fondo yra sustabdomas, jeigu:

 • pareiškėjas raštu pateikia prašymą sustabdyti išmokos mokėjimą;
 • pareiškėjas atsisakė priimti išmokas;
 • pareiškėjui apribota tėvų valdžia arba globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo;
 • pareiškėjas mirė.

Apie aplinkybių, dėl kurių stabdomas išmokų iš VIF mokėjimas, atsiradimą arba sužinojimą apie jų atsiradimą pareiškėjas privalo per 3 darbo dienas informuoti VIF.

Išmokos mokėjimas iš fondo yra nutraukiamas, jeigu:

 • vaikas pradeda gauti iš skolininko visą arba dalį nemokėto išlaikymo, priteisto teismo sprendimu arba teismo patvirtinta sutartimi mokama periodinėmis išmokomis kartą per mėnesį;
 • skolininkas miršta;
 • atsiranda Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti vaikui priteisto išlaikymo išieškojimo nutraukimo pagrindai (nepilnametis emancipuojamas;
 • vaikas sulaukia pilnametystės; vaikas įvaikinamas; vaikas miršta);
 • Išsideklaruojama iš Lietuvos;