Teisinių paslaugų sutartis

TEISINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

 Vilnius

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. UAB “Teisės angelai”, įmonės kodas 303290693 (toliau – Paslaugų teikėjas), teikia Užsakovui (toliau Paslaugų teikėjas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis) teisines paslaugas, (toliau – Paslaugos), o Užsakovas gauna Paslaugas laikydamasis šios sutarties (toliau – Sutartis).

1.2. Užsakovui suteikiamos Paslaugos tik susipažinus su šios Sutarties sąlygomis ir įsipareigojęs jų laikytis.

 

2. Mokėjimo už paslaugas tvarka

 

2.1. Šia Sutartimi numatytos Paslaugos įvertinamos po Užsakovo anketos pateikimo ir atskirai Paslaugų teikėjui informavus Užsakovą el. paštu.

2.2 Paslaugų teikėjęs tik gavęs iš Užsakovo patvirtinimą pradeda teikti Paslaugas Užsakovui per 1 (vieną) dieną.

2.3. Užsakovas, gavęs parengtus teismui užsakytus dokumentus, per 30 (trisdešimt) dienų privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą sumai suderintai el. paštu, jei Šalys nesusitaria kitaip.Tuo atveju, jeigu Užsakovas per Sutarties 3.9 punkte nurodytą laikotarpį informuoja Paslaugų teikėją apie suteiktų Paslaugų kokybės trūkumus, apmokėjimo už Paslaugas laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kada Užsakovas ištaiso suteiktų Paslaugų kokybės trūkumus.

2.4. Paslaugų teikėjas, informavęs Užsakovą, pasilieka teisę keisti Paslaugų įkainius, kurie būtų taikomi papildomam pavedimui ar užsisakant naujų Paslaugų. Susitarimas suderinamas atskirai elektroniniu paštu arba atskiru rašytiniu susitarimu prie Sutarties.

 

3. Paslaugų teikėjo ir Užsakovo įsipareigojimai

 

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas tokia tvarka ir terminais, kuri bus priimtina Užsakovui ir kurią šalys suderins atskirai elektroniniu paštu arba atskiru rašytiniu susitarimu prie Sutarties.

3.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugas rūpestingai, pagal profesinius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias.

3.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovui pageidaujant pateikti Paslaugų teikimo ataskaitą apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą.

3.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant raštu ar elektroniniu paštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugų teikėjui tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas.

3.5. Užsakovui pateikus pastabas dėl Paslaugų kokybės, neatitinkančios Sutartyje nustatytų reikalavimų, Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 24 (dvidešimt keturias) valandas imtis priemonių joms pašalinti ir per Šalių sutartą laiką ištaisyti teikiamų Paslaugų kokybės trūkumus.

3.6. Visa Paslaugų teikėjo turima informacija apie Užsakovą yra konfidenciali ir bus naudojama Sutarties vykdymo tikslais, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

3.7. Paslaugų teikėjas neatsako už jo valioje nesančių veiksnių (gaisrų, potvynių, karo veiksmų, elektros sutrikimų, teroro aktų, vagysčių ar kitų nenugalimų jėgų) sukeltus sutrikimus.

3.8. Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą kontaktinę informaciją ir per 7 (septynias) dienas informuoti apie jos pasikeitimus.

3.9. Užsakovas, gavęs užsakytus dokumentus, per 7 darbo dienas įsipareigoja informuoti Paslaugų teikėją apie pastebėtus Paslaugų kokybės trūkumus. Per minėtą laikotarpį nepateikus pastabų laikoma, kad Paslauga suteikta tinkamai ir pretenzijų dėl Paslaugų kokybės Užsakovas neturi.

3.10. Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, suteikti visą informaciją bei dokumentus ir sudaryti jam visas sąlygas, kurios yra būtinos Paslaugoms teikti.

3.11. Užsakovas įsipareigoja nenaudoti Paslaugų teikėjo dokumentų bet kokiai ūkinei komercinei veiklai, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su teisinių paslaugų teikimu.

3.12. Santykiuose su trečiaisiais asmenimis Šalys atsako savarankiškai. Šalys neatsako už netiesioginius nuostolius.

 

4. Paslaugų galiojimas, atsakomybė ir nutraukimas

 

4.1. Paslaugų teikėjas vėluodamas suteikti Paslaugas Šalių sutartais terminais, taiko nuolaidą, kurios dydis apskaičiuojamas Šalių sutartą konkretaus pavedimo (kurį vėluojama atlikti) Paslaugų kainą mažinant 0,02 procentais už kiekvieną pradelstą dieną.

4.2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Paslaugų teikimą nedelsiant, jei Užsakovas nevykdo bent vieno šioje Sutartyje prisiimto įsipareigojimo.

4.3. Užsakovas gali bet kada nutraukti Sutartį raštu ar elektroniniu paštu įspėjęs apie tai Paslaugų teikėją ir sumokėjęs jam kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.

 

5. Kitos nuostatos

 

5.1. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti, papildyti šią Sutartį, prieš tai informavęs Užsakovą.

5.3. Už Paslaugų teikėjo vykdant Sutartį Užsakovui suteiktos informacijos ir Paslaugų rezultatų panaudojimą bei iš to kilusias pasekmes yra atsakingas Užsakovas. Užsakovas neturi teisės perduoti iš Paslaugų teikėjo gautų Paslaugų rezultato tretiesiems asmenims be išankstinio Paslaugų teikėjo sutikimo.