ŽALOS ATLYGINIMAS

ŽALOS ATLYGINIMAS

Patyrėte žalą? Norite ją išsireikalauti (prisiteisti), bet nenorite patirti daug išlaidų?

Mes suteiksime visą Jums reikalingą pagalbą – pakonsultuosime, parengsime visus būtinus teisminius dokumentus. Siūlome profesionalias teisines paslaugas visais turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos atlyginimo klausimais. Būkite pasiruošę apginti savo teises ir teisėtus interesus! 

Jei susidomėjote ar turite klausimų, prašome skambinkite +370 612 60880, rašykite [email protected], arba užpildykite žemiau esančią formą ir mes pasistengsime operatyviai su Jumis susisiekti.


Ką reiktų žinoti?

Žalos atlyginimas ir jo sąlygos.

LR Konstitucijos 30 straipsnyje yra įtvirtinta asmens, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, teisė į teisminę gynybą, taip pat tai, kad asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymai. LR civiliniame kodekse įtvirtintas civilinės atsakomybės institutas. Jo taikymu siekiama kompensuoti vienai šaliai (arba abiem šalims) padarytus teisės pažeidimu nuostolius. Asmuo, reikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, visų pirma turi įrodyti žalos faktą ir kitas būtinąsias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas (LR CK 6.246–6.250 straipsniai). Šias sąlygas galime išskirti į 4 dalis:

1) Neteisėti veiksmai.

Neteisėti veiksmai gali pasireikšti neteisėtu neveikimu (neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos), neteisėtu veikimu (atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

2) Priežastinis ryšys.

Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

3) Kaltė.

Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina.

4) Žala.

Žala gali būti skirstoma į turtinę žalą ir neturtinę (moralinę).  Turtine žala (nuostoliais) yra laikoma asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.  Pažymėtina, jog patirtų nuostolių dydis turi būti įrodytas konkrečiais įrodymais, o tais atvejais, kai jo tiksliai įrodyti negalima, tai jų dydį nustato teismas. Neturtinė (moralinė) žala – tai asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, siekdamas nustatyti kuo teisingesnį konkrečiu atveju atlygintinos neturtinės žalos dydį, turi taikyti kuo daugiau šios žalos dydžio įvertinimo pinigais kriterijų. Be to, sprendžiant dėl neturtinės žalos dydžio, kiekvienu konkrečiu atveju būtina vertinti kriterijų visumą, t. y. ir aplinkybes, dėl kurių neturtinės žalos dydis gali būti nustatytas didesnis, ir aplinkybes, dėl kurių šios žalos atlyginimo dydis gali būti mažesnis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje P. D. v. R. V., A. V. ir kt.; bylos Nr. 3K-3-394/2006 ir kt.).          

Reikalauti atlyginti žalą galite per tris metus nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą. Padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai (visiško žalos atlyginimo principas).       

Plačiau apie turtinės ir neturtinės žalos, kylančios iš netinkamo kelionių organizatorių pareigų turistams vykdymo, priteisimo galite paskaityti čia:

Netinkamas kelionių organizatorių pareigų turistams vykdymas. Turtinės ir neturtinės žalos priteisimas. Pažeistų teisių gynimas.

Jūsų pageidavimu suteiksime tokias teisines paslaugas (turtinės ir neturtinė žalos atlyginimas / priteisimas / išreikalavimas):

  • pakonsultuosime;
  • parengsime dokumentus įvairioms institucijoms ir tarnyboms;
  • parengsime ieškinius, apeliacinius skundus ir kitus teisminius procesinius dokumentus.

Teikiame paslaugas patyrus įvairaus pobūdžio turtinę (materialinę) ar neturtinę (moralinę) žalą, pvz., žalos atlyginimas dėl įsigytų netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, žalos atlyginimas dėl netinkamų gydytojų veiksmų, žalos atlyginimas dėl neteisėto valstybės tarnautojų veikimo ar neveikimo, žalos atlyginimas dėl įžeistos garbės ir orumo ir pan.

Turite klausimų? Susisiekite su mumis. PATEIKTI UŽKLAUSĄ

* Gavę užklausą su Jumis susisieksime ir tiksliai įvertinsime teisinės paslaugos kainą. Jei kaina bus netinkama – paslaugos galėsite atsisakyti.